Universitat Miguel Hernández

Admissió i ajudes

Hi ha diferents opcions d'accés a la universitat com nou ingrés, depenent del sistema educatiu de procedència. Per exemple, des del sistema educatiu espanyol es pot accedir per mitjà de: Selectivitat, Majors de 25, Majors de 40 i Majors de 45. La Universitat Miguel Hernández, amb caràcter previ a la realització d'estes proves d'accés per als majors de 25, 40 i 45 anys, ha organitzat un curs de preparació i iniciació, conduent a proporcionar als candidats interessats, la formació bàsica necessària per a l'accés a la Universitat. Estos cursos PAU 25, 40 i 45, estan dirigits a les persones majors de 20, 40 i 45 anys que no estan en possessió del títol de batxiller o equivalents i vullguen obtindre una preparació amb garantia, prèvia a la realització de les proves d'accés necessàries per a ingressar en la universitat. Amb estos cursos la Universitat Miguel Hernández oferix una preparació amb garantia de la Proves d'Accés, a més d'assessorament i materials d'estudi.

umhumhumhumh

També hi ha altres opcions d'accés com la figura de l'alumne visitant per a aquells estudiants, o graduats universitaris nacionals o estrangers, que prèvia la corresponent autorització, reba docència en algun Centre de la mateixa, sense que això supose reconeixement acadèmic oficial dels estudis cursats anteriorment, ni d'aquells que realitze en esta Universitat. A estos efectes, les ensenyances rebudes tindran un caràcter exclusivament formatiu. Excepcionalment, podran obtindre l'esmentada consideració aquells sol·licitants que sense posseir estudis universitaris, acrediten per mitjà de les justificacions oportunes, reunir el nivell formatiu suficient en el camp específic per al que sol·liciten la matrícula.

La Universitat Miguel Hernández d'Elx ha posat en marxa un pla especial d'ajudes de matrícula dirigit als estudiants de titulacions oficials de primer i segon cicle, de grau i de màster oficials de la UMH. Este pla té una doble finalitat. D'una banda, oferir un suport econòmic als estudiants que desitgen cursar els seus estudis universitaris oficials en esta universitat, i en segon lloc estimular el rendiment acadèmic dels estudiants.