Universitat Miguel Hernández

Càtedres

En el marc de l'autonomia universitària establida per la Llei 6/2001, de Universitats, les universitats poden crear estructures específiques que actuen com a suport de la recerca i de la docència. Entre elles es troben les Càtedres, les condicions de creació i funcionament de les quals es regulen en la UMH en el Reglamento Marco de Cátedras de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Les Càtedres són estructures de col·laboració de la Universitat amb altres entitats públiques o privades per al desenvolupament d'activitats de formació, generació de coneixement, divulgació o transferència de tecnologia en una determinada àrea cultural, científica o tècnica.

Poden sorgir a iniciativa del Rector, o a proposta d'empreses o altres entitats no empresarials i de particulars, constituint-se en aquest últim cas a través de la signatura d'un Conveni entre les parts.

Les aportacions econòmiques per a la creació i manteniment de les Càtedres podran comportar incentius fiscals sempre que aquestes aportacions complisquen els requisits establits en la legislació aplicable.

Actualment, la Universitat Miguel Hernández compta amb les següents Càtedres: