Universitat Miguel Hernández

La UMH en xifres

Creada per la LLEI 2/1996, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, les activitats docents van començar en el curs 1997/98. La Universitat Miguel Hernández, amb seu central en la ciutat d'Elx, té 4 campus: Elx, Sant Joan d'Alacant, Oriola i Altea). La UMH compta amb 75 edificis, en una superfície total de 947.635 m2 i una superfície construïda de 209.876 m2. Hi ha actualment 18.965 estudiants, 16.000 a temps complet, i 26.700 egressats en total des de la creació de la universitat, amb un pressupost anual de 97.474.171,40 € per a 2016.

La Universitat Miguel Hernández compta amb 7 facultats (Facultat de Belles Arts, Facultat de Ciències Experimentals, Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d'Elx, Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d'Orihuela, Facultat de Ciències Sociosanitàries, Facultat de Farmàcia i Facultat de Medicina ) i 2 escoles (Escola Politècnica Superior d'Elx i Escola Politècnica Superior d'Orihuela).

Quant a l'oferta acadèmica, la Universitat Miguel Hernández oferix 25 Graus, 47 Màsters oficials i 13 Programes de Doctorat.

Les taxes anuals de matrícula oscil·len entre els 978,60 € (Titulació de Grau amb nivell d'experimentalitat 1) i 1493,40 € (Titulació de Grau amb nivell d'experimentalitat 5)

Personal

El nombre total de plantilla de la Universitat Miguel Hernández en el curs 2015/2016 és de 1.729.

Personal

El total de personal(1.729) està constituït pel Personal Docent i Investigador (1.072), sent 536 a temps complet i 426 a temps parcial. I sobre el total de professorat, 693 són doctors; més 426 que són el nombre de Personal d'Administració i Serveis i 230 Tècnics contractats amb càrrec en projectes.

PersonalPersonal

Investigació

La mitjana de recursos d'investigació compromesos amb la UMH (ingressos d'investigació) dels últims 5 anys és de 10.230.016 € i la nostra posició en el rànquing 2015 ISSUE-P de productivitat de les universitats espanyoles és el 4t lloc.

Quant a les publicacions en revistes durant 2014, es van publicar un total de 1.166 articles, dels que 798 van ser indexats en ISI Web of Knowledge.

Internacionalització

La Universitat Miguel Hernández compta amb 336 acords internacionals amb altres universitats.

En el curs 2014/15 s'han registrat 147 alumnes outgoing d'intercanvi internacional i 230 alumnes incoming d'intercanvi internacional i 47 alumnes d'intercanvi nacional.