Estudiants: ELS GRUPS FUNCIONALS: COMPOSTOS ORGÀNICS AMB HALÒGENS, OXIGEN I NITROGEN.