Estudiants: El mètode científic. Cerca de patrons, mètodes inferencials i disseny experimental