Estudiants: Facilitació neuromuscular propioceptiva (PNF): Kabat