Estudiants: ANÀLISI MATRICIAL D'ESTRUCTURES PEL MÈTODE DE LA RIGIDESA