Estudiants: SESSIÓ 4. Principis retributius del dret penal . La funció de la pena .