Estudiants: 2. L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS