Estudis: FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS EPIDEMIOLÒGICS