Estudis: 1. EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I DEURES TRIBUTARIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES