Investigació: EFECTE DE L'APLIC. DE RESID. ORGÀNICS TRACT. I ESTABIL. SOBRE PROP. FÍSIC., QUÍM. Y BIOL. DEL SÒL