Investigació: Seminari Inici Estades. Aquest seminari tindrà lloc abans que l'estudiant iniciï les seves estades pràctiques en el lloc assignat. Serà impartit pel seu tutor acadèmic i s'explicarà l'entorn professional específic en el qual vagi a realitzar les seves pràctiques pre-professionals, així com els requisits previs a la seva incorporació. També se li proporcionarà tota la documentació necessària per a la realització de les estades pràctiques.