Investigació: UNITAT 9.Las estacions de bombament d'aigua de reg i la seua regulació