Investigació: Diagnòstic economicofinancer de les entitats en tecnologies de la informació.