Investigació: PROCESSOS TERMOQUÍMICS: COMBUSTIÓ, GASIFICACIÓ I PIRÒLISI"