Investigació: Materials magnètics moleculars: Disseny, síntesi, caracterització i aplicacions de i) nanoimanes moleculars; ii) nanopartículas magnètiques obtingudes mitjançant una aproximació molecular; iii) molècules magnètiques commutables: iv) multicapas magnètiques moleculars i materials magnètics multifuncionals.