Investigació: La programació didàctica: marc legal i aspectes generals. La seua connexió amb el currículum.