PDI: PROCESSOS COGNITIUS I AFECTIUS EN TERÀPIA OCUPACIONAL