PDI: "UNITAT DIDÀCTICA I: NOCIONS BÀSIQUES I NORMATIVA APLICABLE"