PDI: Règim de responsabilitats i sancions en matèria de prevenció: visió panoràmica