PDI: Plantejament de l'objectiu a aconseguir i pla de treball