PDI: Esta assignatura no té unitats didàctiques al ser el TFM, el compendi de totes les assignatures del Màster.