Nosaltres: FARMACOLOGIA BÀSICA EN EL TRACTAMENT DE LES DROGODEPENDÈNCIES I MODELS ANIMALS