Nosaltres: Tècniques instrumentales de Raigs X: absorció, emissió i difracció