Nosaltres: Conceptes bàsics del programa comptable.