Nosaltres: INTOXICACIONS AGUDES PER MEDICAMENTS I DROGUES