Nosaltres: Consideració del risc per a l'avaluació economicofinancera de projectes