Nosaltres: Anàlisi de sensibilitat per a l'avaluació economicofinancera de projectes.