Nosaltres: Desenvolupament preclinic: Cribratge i optimització de propietats biofarmacèutiques i farmacocinètiques