Visitants: L'assignatura s'impartirà per a conseguir l'aprenentage de continguts teorics i practics. Les 30 hores llectives teoriques abordaran els temes que se detallen a continuacio, agrupats en 10 blocs teorics i 5 seminaris. Estos seminaris s'han dissenyat per a complementar la docencia de varis d'eixos grans blocs teorics, de tal modo que alguns aspectes de la docencia, deixen d'impartir-se com CLASE magistral per a abordar-se en forma d'aprenentage basat en problemes a lo llarc del desenroll d'eixos seminaris. Per a aixo, el Departament dividirà a l'alumnat matriculat en varis grups de treball (3-4) mes reduits, que realisaran en atres tantes aules, de forma simultanea l'abordage dels tallers, problemes casos clinics i atres qüestions. Cada grup tindra un o dos professors tutors, que son els responsables de dirigir el desenroll del seminari i de valorar una serie d'activitats d'aprenentage vinculades en el desenroll del seminari i de la docencia teorica (assistencia, evaluacio continua, discussio i comentari de casos clinics i suposts practics, realisacio de treball tutelat, presentacio i exposicio del mateix....) i la realisacio repercutix en el 20% de la nota final de cada alumne en funcio dels seus merits (10% treballs , problemes clinics i problemes i treballs plantejats en els seminaris i atre 10% exposicio publica del treball) i rendiment. Les activitats practiques se desenrollen en el laboratori d'habilitats quirurgiques del Departament de Patologia i Cirugia, d'acort en la programacio global del curs que inclou un esquema general de practiques per a totes les assignatures, en el que el conjunt d'alumnes matriculats se dividix en 5 grups de practiques, que realisaran en les semanes del curs establides, les seues practiques a lo llarc de tota el mati. En esta assignatura la duracio total de les activitats practiques es de 30 hores presencials, 6 hores per dia (dos sessions de 3 hores, en total 10 sessions